Universiteit Leiden

nl en

Van de Sande Fellowship

De Van de Sande Fellow doet in de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden onderzoek bij voorkeur op een van de interessegebieden van de Stichting Van de Sande: de geschiedenis van de farmacie, de botanie en/of de geneeskunde. Als hier aanleiding toe is, kan de fellowship ook worden geworven op het terrein van Italiaanse taal- en cultuur, in het bijzondere op het onderzoeksterrein van Dante.

Hum tentoonstelling farmacie

Senior Fellowship

De senior fellow, bij voorkeur een onderzoeker met een uitstekend track record of een onderzoeker van naam in het vakgebied, zal voor een periode van maximaal 3 maanden aan het instituut verbonden zijn. Naast de verplichting tot het houden van de jaarlijkse Van de Sande lezing, kan deze onderzoeker ook worden ingezet bij het geven van masterclasses aan studenten en promovendi. Het onderzoek in Leiden zou idealiter een onderdeel moeten vormen van een publicatie, maar in ieder geval van een verslag ten behoeve van de Stichting Van de Sande. De toelage is € 1000,- per maand.

Junior Fellowship

De junior fellow is bij voorkeur een student in de fase van onderzoek voor een promotie of een post-doc. De maximale verblijfstermijn voor de junior fellow aan het Scaliger Instituut is 2 maanden. Het onderzoek in Leiden zou idealiter een onderdeel moeten vormen van een proefschrift of publicatie, maar in ieder geval van een kort verslag ten behoeve van de Stichting Van de Sande. De toelage is € 1000,- per maand.

Voorwaarden

 • De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
  • De fellow moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
  • Aanvrager moet duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
  • Het fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.
  • De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
  • De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
  • De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De aanvraag voor een Van de Sande Fellowship moet vervolgens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het formulier moet volledig worden ingevuld met de persoonlijke gegevens, de naam van het fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de data van het voorgetslde bezoek aan de bibliotheek en de namen van twee academische referenten;
 • Het indien van een onderzoeksvoorstel (max. 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd. De aanvrager moet aangeven hoe het onderzoek zal bijdragen aan hun eigen onderzoeksdoelen en aan de onderzoeksdoelen van de specifieke fellowship;
 • Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, voorzien van signatuur/plaatsingscode;
 • Een begin- en eindatum van het voorgestelde onderzoek; het onderzoek dient te worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
 • Een curriculum vitae;
 • Een lijst van relevante publicaties;
 • De namen van twee referenten afkomstig uit de academische wereld. De referenten dienen hun aanbevelinsgbrieven direct aan de coordinator van het instituut te sturen per e-mail of per post aan K. van Ommen. Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
 • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Het fellowship is bedoeld om de reis-, verblijf- en onderzoekskosten, bijvoorbeeld digitaliseringskosten van handschriften en bijzondere boeken, van een fellow te vergoeden. De fellow moet zijn of haar onderzoek bij voorkeur uitvoeren binnen het aandachtsgebied van de Stichting Van de Sande. Vanzelfsprekend moet er een sterke relatie bestaan tussen het onderzoeksvoorstel en het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden, en bij voorkeur, maar niet uitsluitend, de collectie Van de Sande (Dante en geschiedenis van de farmacie en botanie).  De Van de Sande-fellow (of fellows) wordt verzocht een jaarlijkse publiekslezing te houden.

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor het Van de Sande Fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, dr. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.