Universiteit Leiden

nl en

Drewes Fellowship

Het G.W.J. Drewes Fonds is ingesteld met het oog op de overdracht van de wetenschappelijke nalatenschap van professor Drewes aan de UBL en ter gelegenheid van de opening van de Aziëbibliotheek in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. Het fonds voorziet in de financiële ondersteuning van een of meerdere fellowships aan het Scaliger Instituut. De toelage is € 1.000,- per maand.

or04976

Over Professor G.W.J. Drewes

Professor G.W.J. Drewes (28 november 1899 - 7 juni 1992) heeft zijn studie Indonesische talen en literatuur in 1917 aangevangen en in 1925 cum laude afgerond met de dissertatie Drie Javaansche Goroe's; hun leven, onderricht en messiasprediking. Promotor was Christiaan Snouck Hurgronje. In hetzelfde jaar is hij in Indonesië (het toenmalige Nederlands Oost-Indië) in gouvernementele dienst getreden. Zijn loopbaan in Indonesië werd tijdens zijn verlof in Nederland door de Duitse bezetting onderbroken. Na de bevrijding is hij kort een jaar werkzaam geweest aan de Universiteit van Indonesië te Jakarta. Van 1947 tot aan zijn emeritaat in 1970 is hij als hoogleraar verbonden geweest aan de Leidse universiteit en heeft daar verschillende leeropdrachten vervuld. Zijn grote kennis blijken uit zijn vele publicaties en voordrachten. Drewes' belangstelling ging vooral uit naar de Islam in Indonesië in al zijn facetten in godsdienstige zin en de mystieke kant ervan in het bijzonder.

G.W.J. Drewes
G.W.J. Drewes

Doelstelling Drewes fellowship

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van onderzoek en bestudering door gegradueerde filologen - met minimaal een MA-graad - van teksten op het gebied van de Islam en Indonesië in godsdienstige zin, in het bijzonder de islamitische mystiek en meer specifiek de islamitische mystiek zoals beschreven in de zg. Suluks, met als voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van de Bijzondere Collecties in de UBL. Daartoe maakt het fonds het mogelijk een financiele bijdrage te vragen. De toelage/beurs wordt, in beginsel om het jaar, telkens aan een persoon toegekend. Het toegekende bedrag is - afhankelijk van het soort onderzoek en de duur - maximaal € 2.000,-

De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 1 april 2024.

Voorwaarden Drewes Fellowship

De aanvragen voor een Drewes Fellowship moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

• De aanvrager moet zelf zorgdragen voor het aanvragen van een geldig visum voor de periode van verblijf in Nederland.
• Aanvrager moet duidelijk de voorgestelde data van hun verblijf op het formulier vermelden.
• De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
• De fellow is zelf verantwoordelijk voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Department van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.
• De fellow stelt het Scaliger Instituut een onderzoeksrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
• De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voortgekomen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden.
• Het fellowship moet worden vervuld in het jaar van aanvraag; tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om van deze periode af te wijken.

Verder worden bij de aanvraag voor een Drewes Fellowship de volgende gegevens geleverd:

• Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de persoonlijke gegevens, de naam van het fellowship, de titel van het onderzoeksvoorstel, de geprefereerde data van verblijf en de namen en adressen van twee academische referenten;
• Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden) waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
• Een lijst van handschriften, drukken of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode;
• Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar van aanvraag;
• Een curriculum vitae;
• Een lijst van relevante publicaties;
• Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten. De referenten sturen de brieven direct aan de coordinator van het Scaliger Instituut per e-mail of per post aan: K. van Ommen, Scaliger Instituut, Postbus 9501, 2300 RA Leiden;
• Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Beoordelingscommissie

Aanvragen voor het Drewes Fellowship kunnen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie bestaande uit: dr. A. Vrolijk (Conservator Oosterse Handschriften en Oude drukken UBL), dr. D.A. Jedamski (Conservator Zuid- en Zuidoost-Aziatische handschriften en Oude drukken UBL), dr. K. van Ommen (Coördinator Scaliger Instituut), Dr. N.J.G. Kaptein (Universitair hoofddocent Islam en Indonesië UL) en prof. dr. E. Wieringa (Professor Indonesische Philologie mit besonderer Berücksichtigung islamischer Kulturen, Universiteit van Keulen).

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de Drewes fellowship kunnen middels een aanvraagformulier (zie rechts) worden gezonden aan de coördinator van het Scaliger Instituut, dr. K. van Ommen, Universiteitsbibliotheek Leiden, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.