Universiteit Leiden

nl en

Digital Scholarship projecten

Het CDS werkt in nauwe samenwerking met onderzoekers en partners van buiten de universiteit in projecten, die eraan bijdragen dat onderzoekers nieuwe methoden en technieken kunnen exploreren, interdisciplinair kunnen samenwerken, gebruik kunnen maken van state-of-the-art samenwerkingsomgevingen en onderzoeksresultaten, zoals publicaties, data en research software, op nieuwe manieren kunnen publiceren en hergebruiken.

Mediating Islam in the Digital Age (MIDA)

Het Centre for Digital Scholarship zal binnen MIDA stageprojecten begeleiden en workshops verzorgen over Open Science, FAIR data en Scholarly Communication in the Digital Age.

 

ORCID

In het ORCID-project worden Leidse onderzoekers gestimuleerd en geholpen om een ORCID aan te vragen en om deze identifier te registreren in LUCRIS.

 

 

UBL Helpt bij Open Access

In het project UBL Helpt bij Open Access helpen medewerkers van de UBL Leidse onderzoekers met raad en daad om Open Access te publiceren.

 

Research Data Service Catalog

Het CDS heeft een Research Data Service Catalog opgezet om onderzoekers te helpen kiezen uit de vele diensten die zij kunnen gebruiken vóór, tijdens en na hun onderzoeksproject.

You share, we take care

Het Amendement Taverne is een uitbreiding van de Nederlandse auteurswet die het makkelijk maakt om publicaties sneller te delen. In You share, we take care werken de Nederlandse universiteiten samen om onderzoekers hierbij te helpen.

 

 

Lees meer over onze projecten

In het MIDA project gaan vijftien jonge wetenschappers aan de slag om te onderzoeken hoe digitalisering invloed heeft op (1) de manier waarop islam vorm krijgt (dat wil zeggen overtuigingen, praktijken, samenlevingen, politieke organisaties, sociale instellingen en wereldbeelden); (2) de wijze waarop moslims zich tot het verleden verhouden; (3) de ontwikkelingen van het onderzoek naar de islam.

Daarnaast biedt het Marie Curie ITN programma een intensief trainingsprogramma voor kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen ten behoeve van een carrière binnen en buiten de wetenschap.

Het Centre for Digital Scholarship zal onder meer twee stageprojecten begeleiden en workshops verzorgen over Open Science, FAIR data en Scholarly Communication in the Digital Age (samen met Brill). De stageprojecten hebben betrekking op digitale duurzaamheid van audiovisueel materiaal en visualisatie van geleerden netwerken. 

Looptijd: 2019-2021
Contact: Fieke Schoots, Laurents Sesink
Financiering: ERC Grant: Marie Curie International Training Network
Partners: Internationaal consortium van onderzoeksinstituten (waaronder NISIS), universiteiten en niet academische partners in 6 Europese landen. Coordinatie door CNRS (FR).

ORCID is een unieke code waarmee onderzoekers op een duurzame en persistente manier kunnen worden geïdentificeerd.

ORCID is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de zichtbaarheid van Leidse onderzoekers en hun publicaties, en steeds meer subsidieverstrekkers en uitgevers stellen het hebben van een ORCID dan ook verplicht. In het ORCID-project worden Leidse onderzoekers gestimuleerd om een ORCID aan te vragen en om deze identifier te registreren in LUCRIS. Het streefdoel is een dekkingsgraad van 75%. Leidse onderzoekers worden eveneens op de hoogte gebracht van de voordelen van ORCID en worden gestimuleerd om gebruik te maken van de diensten die op ORCID zijn gebaseerd.

Open Researcher en Contributor Identifiers (ORCID) heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de belangrijkste systemen voor het identificeren van onderzoekers. ORCID wordt beheerd door een internationaal consortium van universiteiten, nationale bibliotheken, onderzoeksinstituten en data repositories. Het hoofddoel van ORCID is om een systeem te ondersteunen waarmee onderzoeksresultaten correct kunnen worden gekoppeld aan personen, en waarmee informatie over auteurs, publicaties en onderzoeksdata ook eenvoudig kan worden uitgewisseld tussen bibliografische systemen, over academische disciplines en over landsgrenzen heen. Op dit moment zijn er al ca. 5 miljoen ORCIDs toegekend. ORCID wordt in toenemende mate ook ondersteund door uitgeverijen, door onderzoeksfinancierders en door organisaties zoals CrossRef, DataCite, Web of Science en Scopus. Zowel in Scopus als in Web of Science is het momenteel mogelijk om te zoeken op basis van de ORCID van een auteur.

In het kader van dit project heeft de UBL, in samenwerking met alle onderzoeksinstituten, een aantal activiteiten uitvoeren waarmee een breder gebruik van ORCID kan worden gestimuleerd:

  • Onderzoekers van wie bekend is dat zij nog geen ORCID hebben zijn aangeschreven via email
  • Projectmedewerkers hebben presentaties verzorgd tijdens stafvergaderingen, of tijdens bijeenkomsten voor promovendi.
  • Onderzoekers zijn persoonlijk ondersteuning ontvangen bij het aanmaken van een ORCID en bij het invoeren van deze ORCID in LUCRIS.

 

Looptijd: 2018
Contact: Peter Verhaar
Financiering: BCI / Universiteit Leiden

In het project UBL Helpt bij Open Access helpen medewerkers van de UBL onderzoekers om Open Access te publiceren.

Onderzoekers willen en moeten in toenemende mate Open Access publiceren. In het project UBL Helpt bij Open Access wil de UBL hen daarbij helpen, door hen te informeren over beleid en mogelijkheden om OA te publiceren en door hen te helpen bij het uploaden van hun publicaties in het Leids Repositorium. Daarmee creëren we een waardevol en duurzaam archief voor de publicaties van Leidse onderzoekers en vergroten we de zichtbaarheid van het Leidse onderzoek.

Een belangrijke doelstelling is om het vooral gemakkelijker te maken voor onderzoekers. Dat willen we doen met een aantal activiteiten:

  • Informatie en gerichte communicatie over het aangescherpte Leidse Open Access beleid.
  • Informatie en gerichte communicatie over de overeenkomsten die met uitgevers zijn afgesloten.
  • Het opzetten van een pilot om alle publicaties die in LUCRIS geregistreerd zijn te uploaden in het Leidse repositorium.
  • Een verkenning naar het (semi)automatisch importen van metadata van publicaties uit databases als Web of Science, Scopus, etc.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Voor meer informatie of voor hulp om Open Access te publiceren, mail ons op cds@libary.leidenuniv.nl

Looptijd: 2018-2020 
Contact: Michelle van den Berk
Financiering: BCI / Universiteit Leiden

Het Centre for Digital Scholarship heeft een research data service catalog opgezet om onderzoekers de weg te wijzen in de veelheid van diensten en faciliteiten, die zij kunnen gebruiken vóór, tijdens en na hun onderzoeksproject.

Om te voldoen aan internationaal, natonaal en lokaal beleid, moeten onderzoekers hun data beheren volgende de principes van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Het Centre for Digital Scholarship heeft een research data service catalog opgezet om onderzoekers de weg te wijzen in de veelheid van diensten en faciliteiten, die zij kunnen gebruiken vóór, tijdens en na hun onderzoeksproject.  

De catalogus presenteert een lijst van  diensten die beschikbaar zijn per faculteit  met daarbij nuttige extra informatie over beschikbaarheid op facultair niveau. Het universitair Programma Datamanagement maakt ook dankbaar gebruik van de catalogus, die goed laat zien of er een gebrek is aan voorzieniningen voor bepaalde domeinen of fasen in de zogenaamde research lifecycle. De eerste versie van deze catalogus was einde 2015 al in de lucht. Na drie jaar ervaring met deze lijst, die beschouwd wordt als een gulden voorbeeld voor een landelijke versie bij het Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management, is het tijd voor een vernieuwde versie, om nog beter in te kunnen spelen op de behoefte van onderzoekers én universiteit.

In de vernieuwde versie vinden we het belangrijk om goed aan te sluiten bij zowel beleid als gangbare praktijk binnen de faculteiten. Zo zorgen we voor informatie die up-to-date is. Ook zoeken we aansluiting met lokale, nationale en internationale ontwikkelingen EN geven we de catalogus een facelift

Binnen het project richten we ons op de volgende activiteiten: 

  • Stroomlijnen van de informatie met beleid en werkwijze van de faculteiten
  • Verbeteren van de informatiestroom via FAIRsharing.org en re3data.org om beter up-to-date te blijven
  • Verduidelijking en vereenvoudiging van de catalogus door middel van een gescheiden aanbod van informatie op maat voor zowel onderzoekers als voor datamanagers

Voor meer informatie of hulp bij datamanagement kunt u contact met ons opnemen via: cds@library.leidenuniv.nl

Een uitbreiding van de Nederlandse auteurswet maakt het makkelijk publicaties sneller te delen.

You share, we take care

De Nederlandse universiteiten zijn in 2019 in VSNU verband een gezamenlijke pilot gestart om open access een extra impuls te geven. Op basis van het Amendement Taverne worden de uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na 6 maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de universiteit. Dit gebeurt uiteraard met wederzijdse afstemming met de onderzoeker.

Amendement Taverne

De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

Universiteit Leiden

Onderzoekers, die in dienst zijn van de Universiteit Leiden, kunnen meedoen met de pilot door contact op te nemen met de universiteitsbibliotheek via openaccess@library.leidenuniv.nl

Een medewerkers van het Centre for Digital Scholarship zal met hen de voorwaarden verifiëren en aanvullende informatie verschaffen om de publicaties in het Leids Repositorium te plaatsen.

Meer weten…

De Open Access medewerkers van het CDS beantwoorden vragen graag via openaccess@library.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.