Universiteit Leiden

nl en

Scriptie uploaden

Studenten wordt gevraagd hun bachelor- of masterscriptie digitaal aan te leveren aan het Scriptierepositorium. Dit is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden.

Scripties uploaden in het repositorium

Het wel of niet invoeren van scripties wordt geregeld op opleidingsniveau. Studenten kunnen hun scriptie alleen invoeren als de opleiding heeft besloten de scripties van de betreffende opleiding op te nemen in het Repositorium.

Een opleiding kan kiezen uit 2 invoermodellen:

  • Afstudeerders voeren hun scriptie zelf in het systeem in (na definitieve goedkeuring door de begeleider). Vervolgens vindt een controleslag plaats door een door de opleiding aangewezen persoon (vaak het secretariaat). Pas na goedkeuring wordt het record zichtbaar voor de buitenwereld. 
    Handleiding uploaden voor studenten 

  • Het secretariaat voert de scripties in. Zij ontvangen daarvoor van de scriptiebegeleider alle benodigde informatie. Na invoer door het secretariaat is het record direct zichtbaar voor de buitenwereld. 

Na goedkeuring wordt de beschrijving van de scriptie zichtbaar voor de buitenwereld. De scriptie zelf wordt alleen openbaar gemaakt als student, begeleider en eventueel stagebedrijf daar toestemming voor geven. Download hiervoor het Toestemmingsformulier openbaarmaking scriptie of vraag deze aan bij het secretariaat van de opleiding. Een en ander is vastgelegd in de afstudeerprocedure en het OER. 

Wanneer een publicatie wordt toegevoegd aan het Leids Repositorium, wordt de indiener gevraagd akkoord te gaan met de License to inclusion and publication of a Bachelor or a Master thesis in the Leiden University Student Repository. Hierin staan de rechten en plichten van de student en de Universiteit Leiden op een rij. Zo staat bepaald dat de student als auteur zelf het auteursrecht van de scriptie houdt. De student verklaart eveneens dat in de scriptie geen rechten van anderen worden geschonden (auteursrecht, portretrecht). De Universiteit is gevrijwaard voor evt. claims die hierover binnenkomen. De Universiteit mag de scriptie opslaan en – mits daar toestemming voor is – openbaar maken. Daarbij verplicht de Universiteit zichzelf het bestand ook in de toekomst leesbaar te houden, en een eventueel embargo te waarborgen. 

Voordat de scriptie in het Repositorium kan worden geupload, moeten student, begeleider en een eventuele externe opdrachtgever (stagebedrijf) het Toestemmingformulier openbaarmaking scriptie ondertekenen. Als een van de partijen niet instemt met openbaarmaking, moet de scriptie onder embargo blijven (permanent of tot een bepaalde datum). Dit is aan te geven bij het uploaden van het bestand.

Als slechts een deel van de scriptie onder embargo moet blijven, kunnen evt. twee aparte pdf-bestanden gemaakt worden, waarvan de een het materiaal bevat dat onder embargo staat en de andere de openbare tekst. Kijk in de handleiding voor een werkbeschrijving.

Als een scriptie onder embargo is geplaatst, is dit een bewuste keuze van de student en/of scriptiebegeleider en/of stagebedrijf. Dit betekent dan ook dat deze scripties niet aan derden verstrekt worden door de universiteit.

  • Alleen pdf-bestanden worden geaccepteerd. In Microsoft Office 2010 is het  document direct op te slaan als pdf (via Opslaan). In OpenOffice gaat dit via het menu Bestand – Exporteren als PDF).
  • Upload de definitieve en goedgekeurde versie van de scriptie.

  • Als de scriptie openbaar beschikbaar komt: wees voorzichtig met het opnemen van adresgegevens of andere persoonlijke informatie!

  • Scripties in het Repositorium worden door Google geïndexeerd en zijn vindbaar op bv. auteursnaam, titel en op woorden uit de inhoud van de (openbare) pdf. Daarnaast kun je kijken op websites van andere universiteiten welke scripties zij aanbieden.  

  • Scripties worden gedurende 10 jaar in het Repositorium bewaard.

  • Voor vragen over de procedure of als je veranderingen aan de beschrijving van de scriptie wilt doorvoeren kun je contact opnemen met het secretariaat van de betrokken opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.