Universiteit Leiden

nl en

Impuls voor Open Science: Call 'Citizen Science voor Gezondheid en Zorg'

Op 11 februari 2021 openden ZonMw en Health~Holland samen de call Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ).

CS4GZ richt zich specifiek op onderzoek en innovatie waarbij burgers het initiatief nemen en de leiding hebben in alle fasen van onderzoek en innovatie. Daarbij worden burgerinitiatieven ondersteund alsmede het krachtig(er) positioneren van burgers in de quadruple helix (burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden). De call heeft als doel het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Voor deze call is € 1 miljoen beschikbaar.

Leidse onderzoekers zijn ook welkom om een initiatief in te dienen. De (hoofd)aanvrager mag een onderzoeker zijn, zo lang de medeaanvrager een burger(onderzoeker) is (en omgekeerd). Het initiatief dat naar voren wordt gebracht dient bij te dragen aan een van onderstaande missies van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS):

 1. Leefstijl en leefomgeving.
  In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen. Preventie op het gebied van risicobeperking in de leef- en werkomgeving als ook preventieve interventies in voeding, bewegen en mentaal functioneren. Voorbeeld van onderzoeksrichting: Welke omgevingsfactoren maken het lastig voor kinderen in een wijk met lage sociaaleconomische status om een gezonde leefstijl te hanteren? En welke omgevingsfactoren zijn juist effectief voor een gezonde leefstijl.
 2. Zorg in de leefomgeving.
  In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. Technologische ontwikkelingen bieden kansen om deel van de secundaire en tertiaire zorg te verplaatsen naar de leef- en werkomgeving van mensen. Bijv. Is er een eenvoudig meetinstrument te ontwikkelen voor mensen met een darmaandoening, waarmee zelf ontstekingswaarden van bloed en ontlasting bepaald kunnen worden als men zich ziek voelt?
 3. Mensen met een chronische ziekte doen meer mee.
  In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen. Door een bredere benadering van gezondheid te hanteren wordt uitgegaan van wat mensen kunnen met behoud van zelfregie over de eigen gezondheid en zorg. Mensen met een chronische ziekte doen volwaardig mee in de leef- en werkomgeving. Bijv. Hoe kunnen jongeren die een hersenletsel hebben gehad toch naar behoefte en vermogen meedoen op de arbeidsmarkt?
 4. Kwaliteit van leven voor mensen met dementie.
  In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. De sociale en fysieke omgeving is bepalend voor de kwaliteit van leven van mensen dementie alsmede hun participatie in de samenleving. Bijv. Hoe kunnen mantelzorgers worden ondersteund om het verloop van Alzheimer bij hun naasten te monitoren? Welke factoren in de leefstijl van ouderen met dementie kunnen worden geïdentificeerd om de progressie tegen te gaan?

De deadline voor de call is 18 mei 2021 14.00.

Meer informatie over de mogelijkheden en specifieke voorwaarden is te vinden op de website van ZonMW. 

Op deze pagina staat een overzicht van de activiteiten op het gebied van Citizen Science bij de Universiteit Leiden. 

Open Science programma van Universiteit Leiden

Open Science gaat om het transformeren van de praktijken van kenniscreatie en kenniscommunicatie in alle takken van de wetenschap. De transitie naar Open Science betreft een cultuurverandering en vergt een gecoördineerde, gestructureerde en meetbare aanpak. De Universiteit Leiden onderstreept het belang van Open Science en heeft daarom een Open Science programma opgezet. Om het proces in goede banen te leiden heeft het College van Bestuur Paul Wouters, decaan FSW, als boegbeeld Open Science aangesteld.

Het is ook mogelijk lid te worden van de Open Science Community, de gemeenschap voor kennisuitwisseling m.b.t. Open Sience van en voor onderzoekers (en betrokken ict'ers, bibliotheekmedewerkers e.a.) van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.