Universiteit Leiden

nl en

Vrienden van de UBLeiden

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is opgericht om de activiteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden te ondersteunen. Belangrijk daarbij is om een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL.

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is voortgekomen uit De Stichting Vrienden van de Leidse Universiteitsbibliotheek en de Stichting Vrienden van het Prentenkabinet. De Vrienden hebben vele malen bijgedragen aan de aankoop van belangrijke objecten voor onderwijs en onderzoek. Of het nu gaat om een middeleeuws muziekhandschrift, een negentiende-eeuws album amicorum, een hedendaagse tekening of een complete collectie foto’s: het zijn altijd bijzondere stukken waarvoor het geld van de Vrienden wordt ingezet.

Maar Vrienden geven niet alleen, zij krijgen er ook wat voor terug. Als Vriend ontvangt U regelmatig uitnodigingen voor lezingen, tentoonstellingsopeningen, themabijeenkomsten en andere gelegenheden, zowel besloten voor Vrienden als voor publiek.

De stichting verwelkomt elke vriend die een band met de bibliotheek wil onderhouden, maar zet zich vooral in om jonge vrienden aan zich te verbinden. Studenten zijn bijvoorbeeld welkom voor het bescheiden bedrag van € 10 per jaar.

Vriend worden

 €35
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 €60
 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties
 €95
 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag (met introducé)
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties
 • Rondleiding tentoonstelling door conservator (met introducé)
 • Een lenerspas van de bibliotheek

 Studenten-
 lidmaatschap

 €10

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen

Vriend voor het leven
bij een schenking
van tenminste €500,-
of van een collectie
die een
substantiële  verrijking
van de Bijzondere
Collecties is

 • Lidmaatschap met introducé
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag (met introducé)
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen en lezingen (met introducé)
 • Een keer per jaar een themanummer van De Boekenwereld
 • Korting op publicaties
 • Rondleiding tentoonstelling door conservator (met introducé)
 • Een lenerspas van de bibliotheek


U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

U kunt de contributie overschrijven naar rekeningnummer NL76INGB0004343573 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Neem svp daarna contact op met het secretariaat van de Universitaire Bibliotheken Leiden (secretariaat@library.leidenuniv.nl of 071-5272832) om uw NAW-gegevens als Vriend te laten registreren.

ANBI

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is een culture Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat maakt uw donaties aan de Vrienden fiscaal aftrekbaar. 

 • Naam: Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Fiscaal nummer: 851757649
 • Contactgegevens: Secretariaat, Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden, Postbus 9501 2300 RA Leiden. Tel: 071 527 2832. E-mail: vrienden@library.leidenuniv.nl
 • Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning
 • De doelstelling: De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is opgericht om de activiteiten van de Universitaire Bibliotheken Leiden te ondersteunen. Belangrijk daarbij is om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanwas en het behoud van de Bijzondere Collecties van de bibliotheken
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de nieuwsberichten
 • Financiele verantwoording.

Bestuur van de stichting

 • Dr. Els Jacobs (Voorzitter)
 • Drs. Laura Plezier (Penningmeester, Promovenda kunstgeschiedenis UL)
 • Prof.dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Rijksmuseum Boerhaave & Bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen)
 • Dr. Gijs van der Ham (Historicus)
 • Dr. Roger Tol (Secretaris, voormalig directeur KITLV Jakarta)
 • Vincent Mentzel (Fotograaf)
 • Dr. Rosalien van der Poel (Kunsthistoricus)
 • Drs. Jan de Klerk (Historicus)
 • Ambtelijk secretaris drs. Martijn Storms (Conservator kaarten en atlassen)

Jaarverslagen

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is opgericht in 2012 met als doel de bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen.  Verder wil de Stichting bijdragen aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt hiertoe een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren.

De Stichting beoogt belangstellenden voor de UBL als vriend aan zich te binden. Die vriend of vriendin krijgt er wat voor terug. Zo organiseert de Vriendenstichting regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties, waarvoor de vrienden een uitnodiging ontvangen. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in hun onderzoek.

Het bestuur heeft, in overleg met de directie van de UBL, de statuten van de Stichting in 2021 door een notaris laten actualiseren in verband met nieuwe regelgeving, mede met betrekking tot de verkregen culturele ANBI-status van de Stichting.

Het aantal vrienden per 31 december 2021 bedroeg 258.

Bestuur van de Stichting

In 2021 was de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden verstreken en zijn nieuwe bestuursleden aangetreden. Hierbij is gekeken naar expertise op het gebied van de verzamelgebieden van de bijzondere collecties.

Samenstelling van het bestuur:

 • Dr. Els Jacobs (Voorzitter, curator-in-residence bij het Rotterdam Centre for Modern Maritime History van Erasmus Universiteit en Maritiem Museum Rotterdam)
 • Drs. Laura Plezier (Penningmeester, kunsthistoricus, bestuurskundige en buiten-promovendus kunstgeschiedenis Universiteit Leiden)
 • Mr Camée van Blommestein BA (Kunsthistoricus; secretaris tot 31 maart 2021)
 • Dr. Roger Tol (Secretaris vanaf 31 maart 2021, voormalig directeur KITLV- Jakarta)
 • Dr. Kasper van Ommen (Conservator oude en bijzondere drukken/coördinator Scaliger Instituut; vanaf 9 december 2021 ambtelijk secretaris)
 • Prof. dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Rijksmuseum Boerhaave & Bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen)
 • Vincent Mentzel (Fotojournalist)
 • Dr. Roelof van Gelder (Historicus; tot 31 maart 2021)
 • Dr. Gijs van der Ham (Voormalig seniorconservator Nederlandse Geschiedenis Rijksmuseum; per 1 januari 2021)
 • Dr. Rosalien van der Poel (Kunsthistoricus, Instituutsmanager Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden; per 1 oktober 2021)
 • Drs. Jan de Klerk (Conservator; verwerving particuliere archieven en collecties, Stadsarchief Amsterdam; per 1 oktober 2021)

Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer, waarvan driemaal digitaal.

In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

Vriendendag

Vanwege de beperkende maatregelen door de verspreiding van het coronavirus is de Vriendendag in 2021 helaas, voor de tweede keer op rij, niet doorgegaan.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden is het ondersteunen van aankopen voor de bijzondere collecties van de UB Leiden. In 2021 zijn er door corona echter weinig aanvragen gedaan. Het bestuur heeft de steunaanvraag van conservator Martijn Storms met genoegen gehonoreerd.

Nieuwskaart van het beleg van Oostende: Kurtzer und wahrhaftiger Bericht aller ghedenckwurdigsten Geschichten so inner und ausserhalb Ostende sich zugetragen, seind das sie von den Herzhertzog Alberto belegert worden bis auff den heutigen Tag (25 augusti 1604).

De Vrienden leverden een financiële bijdrage ten behoeve van de tentoonstelling Books that made History, welke van 22 juni t/m 4 september 2022 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zal plaatsvinden. In die tentoonstelling, welke samen met afdeling de bijzondere collecties is opgezet, zullen 25 baanbrekende boeken te zien zijn.

Website Vrienden

De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het kopje Steun onshttps://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven.

Openingen van tentoonstellingen

De Vrienden ontvingen in 2021 uitnodigingen voor de opening van een aantal digitale tentoonstellingen en andere online-activiteiten, zoals Boekensalons en de serie tafelgesprekken Van Kluis Naar Kussen, waarin steeds een domein binnen de bijzondere collecties centraal staat. De Vrienden werden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse Ter Braak-middag, die ondanks corona wél fysiek doorgang vond.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2021 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, ditmaal met als thema Wetenschappers op reis. Dit nummer verscheen in het kader van het UBL-themaprogramma Leiden European City of Science dat in 2022 zal plaatsvinden.

Een cadeautje voor de Vrienden

De Vrienden ontvingen als dank voor eerder gegeven subsidie ter verwerving van de Wolkers-collectie een klein maar fraai boekje over Jan Wolkers en Arnon Grunberg, geschreven door Onno Blom.

Verlies- en Winstrekening

Uitgaven   Inkomsten  
Uitgaven aankopen UBL

0,00

(NB 3276,00 toegezegd eind 2021, maar betaling zal plaatsvinden in 2022)
Donaties  van Vrienden 21.890,-
Kosten betalingsverkeer 193,59 Overige inkomsten 0,00
Negatieve rente 22,04 Positieve rente 0,00
Diverse facturen 326,65    
       
Totaal uitgaven 542,28 Totaal inkomsten 21.890,-
RESULTAAT WINST- EN VERLIESREKENING (totale inkomsten minus totale uitgaven)   Totaal

21.347,72

       
Balans per 31-12-2021      
Betaalrekening 26.135,50 Kapitaal 136.637,33
Vermogensrekening 110.501,83    
       
Totale activa 136.637,33 Totale passiva 136.637,33
       
Kapitaalsvergelijking      
Kapitaal 2020 116.309,61    
Kapitaal 2021 136.637,33    
       
Toename vermogen 20.327,72    

Doelstelling

De Vriendenstichting is opgericht in 2012 om de bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren en om belangstellenden voor de UBL als vriend aan zich te binden. Maar de vriend of vriendin krijgt er ook wat voor terug.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties. Hiervoor krijgen de vrienden een uitnodiging. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in onderzoek.

De stichting heeft een ANBI-status; fiscaal nummer: 851757649

Het aantal vrienden per 31 december 2020 bedroeg 252.

Bestuur van de Stichting

 • Dr. Els M. Jacobs (Voorzitter)
 • Drs. Steven Hagers (Japanoloog; secretaris tot 1 april)
 • Mr Camée van Blommestein BA (Kunsthistoricus; secretaris vanaf 1 april)
 • Prof. dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Rijksmuseum Boerhaave en Bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen)
 • Dr. Roelof van Gelder (Historicus)
 • Drs. Els Barents (Fotohistoricus, voormalig directeur Huis Marseille, tot 18 juni)
 • Drs. Laura Plezier (Penningmeester; Promovendus Kunstgeschiedenis UL)
 • Vincent Mentzel (Fotograaf; aangetreden per 1 oktober 2020)
 • Dr. Roger Tol (Voormalig directeur KITLV Jakarta; aangetreden per 1 september 2020)
 • Dr. Kasper van Ommen (Coördinator Scaliger Instituut/conservator WGW UBL)

Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer.

In 2020 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Vriendendag

Op 1 april stond de jaarlijkse Vriendendag gepland. Door de snelle ontwikkelingen rond het Coronavirus zag het bestuur zich echter genoodzaakt de jaarlijkse Vriendendag af te zeggen en door te schuiven naar 2021. Juist deze middag is een belangrijk moment om elkaar als Vrienden van de UB Leiden te treffen en onderling nieuwtjes uit te wisselen.

Jef Schaeps met een van de tekeningen van Nasatja Kensmil

Hoogtepunt van de Vriendendag is de zogenaamde vlootschouw, waarbij conservatoren nieuwe aanwinsten tonen en toelichten die met steun van de Vrienden werden verworven. Op de valreep van dit jaar werd een vlootschouw in digitale vorm georganiseerd. Tijdens deze presentatie lichtten conservatoren Maartje van den Heuvel, Nadia Kreeft, Jef Schaeps en Mart van Duijn ieder een door de Vrienden gesteunde aankoop toe.

Nadia Kreeft toont Doûfu haruma, het woordenboek van Doeff-Halma

De Vrienden ontvingen in 2020 op 4 juni, 7 september en 7 december een digitale nieuwsbrief met actuele berichten en activiteiten.

Website Vrienden

De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het prominente kopje Steun ons; https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven.

Openingen van tentoonstellingen

De Vrienden ontvingen uitnodigingen voor de opening van een aantal digitale tentoonstellingen en andere activiteiten, zoals live Boekensalons via streaming waarin Abdelkader Benali en Martin Bossenbroek werden geïnterviewd over hun nieuwste boeken. In een reeks podcasts lichtten Leidse onderzoekers aan de hand van bijzondere stukken uit onze collecties onderwerpen toe gerelateerd aan ons jaarthema: Onderdrukking en Vrijheid.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2020 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, ditmaal met als thema Studentenleven en universiteit. Dit nummer verscheen als vooruitblik op het UBL-themaprogramma Universiteit & Studentenleven, dat in 2021 zal plaatsvinden.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden is het ondersteunen van aankopen voor de bijzondere collecties van de UB Leiden. Het bestuur heeft met veel genoegen de volgende steunaanvragen van conservatoren Mart van Duijn, Jef Schaeps, Maartje van den Heuvel, Nadia Kreeft en Marc Gilbert gehonoreerd.

 • Een omvangrijk en geïllustreerd wiskundehandschrift uit de periode 1623- ca. 1650 van de vermaarde zeventiende-eeuwse Haarlemse wiskundige en handelaar Gerard Kinckhuijsen (1625-1666)
 • Een zeventiende-eeuws geschilderd portret van de hoogleraar Josephus Justus Scaliger (1540-1609), afgebeeld in een rode toga
 • Een foto (contactafdruk) uit de serie Distortion (1933) van de Hongaarse surrealistische fotograaf André Kertész. (De foto is 2020 aan de collectie toegevoegd, nadat het besluit over aanschaf in december 2019 is genomen.)
 • Nagasaki Halma of Doûfu haruma (1855), het vroegste voorbeeld van een Nederlands-Japans woordenboek samengesteld door Hendrik Doeff en gebaseerd op François Halma's Woordenboek der Neder-duitsche en Fransche Talen
 • Twee tekeningen (2018) van de Amsterdamse kunstenaar Natasja Kensmil.
 • Een keizerlijk edict uit de Ming-Dynastie (gedateerd 1582), afkomstig uit de voormalige collectie van de bekende sinoloog en detectiveschrijver Robert van Gulik, aangekocht mede met steun van het Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties, een fonds op naam bij het Leids Universiteits Fonds (LUF)
 • Twee Chinese blokboeken op Qianlong-formaat met 46 zwart-wit Illustraties van het ploegen van het land en het weven van textiel, vergezeld van keizerlijke inscripties. Beijing (1740?), met steun van het Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties

Gesprek nieuwe hoofdconservator Garrelt Verhoeven

In een kennismakingsgesprek met de nieuw aangetreden hoofdconservator Garrelt Verhoeven onderzocht het bestuur welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met de UBL méér Vrienden te werven en in algemene zin de financiële armslag van de Vrienden-stichting te vergroten. Er wordt daarbij gedacht aan het instellen van fondsen op naam bij het Leids Universiteits Fonds, zoals het reeds bestaande Romboutsfonds voor Chinese Bijzondere Collecties. Steun is niet alleen nodig voor aankoop van werken voor de collectie, maar ook breder in de zin van onderzoek en restauratie. Mogelijk kunnen de Vrienden bijdragen aan het organiseren van tentoonstellingen om hun betrokkenheid bij de Bijzondere Collecties te tonen, waardoor eventueel andere fondsen zoals het Prins Bernhard fonds en het Mondriaanfonds, willen meefinancieren. De Vrienden zouden nevenactiviteiten bij dergelijke tentoonstellingen kunnen organiseren en daar ledenwerving aan koppelen.

Een cadeautje voor de Vrienden

Aan het eind van het jaar werden de Vrienden getrakteerd op een cadeautje van de bibliotheek in de vorm van een aantrekkelijk boekje over een aantal zg. Elseviertjes, geschreven door hoofdconservator Garrelt Verhoeven. Het boekje, met de titel De Vreemde zaak van het quasi onvindbare Elzeviertje. Een bibliografische cold case in tijden van Corona, werd de Vrienden aangeboden als troost voor de vele activiteiten die in 2021 geen doorgang hebben kunnen vinden. Het boekje wordt tevens ingezet als een middel om nieuwe vrienden te werven.

Verlies- en Winstrekening

Uitgaven 2020   Inkomsten 2020  
Betalingsverkeer ING bank 170,46 Donaties Vrienden 9220,-
Diverse kosten - Overige inkomsten -
Bijdragen aankopen UB 26.678,00    
       
Totaal uitgaven 26.848,46 Totaal inkomsten 9220,-
    Verlies 2020 17.628,46
    Totaal 26.848,46
       
Balans per 31-12-2020   Balans per 31-12-2020  
Betaalrekening 5785,74 Kapitaal 116.309,61
Vermogensrekening 110.523,87    
       
Totale activa 116.309,61 Totale passiva 116.309,61
       
Kapitaalsvergelijking   Kapitaalsvergelijking  
Kapitaal 2019   Resultaat V en W-rekening 16.625,25
Kapitaal 2020      
       
Wijziging vermogen 16.625,25 Totaal passiva 16.625,25

 

Doelstelling

De Vriendenstichting is opgericht om de bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren en om belangstellenden in de UBL als vriend aan zich te binden. Maar de vriend of vriendin krijgen er ook wat voor terug.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties. Hiervoor krijgen de vrienden een uitnodiging. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in onderzoek.

De stichting heeft een ANBI status; fiscaal nummer: 851757649

Het aantal vrienden per 31 december 2019 bedroeg 261.

Bestuur van de Stichting

Tijdens de bestuursvergadering op 28 augustus traden de leden Maurits van den Boogert en Nelke Bartelings terug. Van den Boogert werd als penningmeester opgevolgd door Laura Plezier.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 • Dr. Els M. Jacobs (Voorzitter)
 • Dr. Maurits van den Boogert (Penningmeester) (uitgever Brill Publishers); tot 28 augustus 2019
 • Drs. Steven Hagers (Secretaris)
 • Prof. dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Museum Boerhaave en Bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen)
 • Dr. Roelof van Gelder (Historicus)
 • Drs. Els Barents (Fotohistoricus, voormalig directeur Huis Marseille)
 • Drs. Nelke Bartelings (Docent oude beeldende kunst, kunstgeschiedenis UL); tot 28 augustus 2019)
 • Drs. Camée van Blommestein (Kunsthistoricus)
 • Drs. Laura Plezier (Penningmeester vanaf 28 augustus 2019; Promovendus Kunstgeschiedenis UL)
 • Drs. Kasper van Ommen (Externe relaties/coördinator Scaliger Instituut/UBL)

Het bestuur vergaderde in 2019 drie keer.

In 2019 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Op 20 maart organiseerde het bestuur de jaarlijkse Vriendendag. Het middagprogramma bestond uit twee presentaties rond het jaarthema van de UBL ….. Na een overzicht van de activiteiten van de Stichting Vrienden door voorzitter Els Jacobs, was het woord aan conservator Mart van Duijn over onderhield de vrienden over ‘Minerva’s metamorfosen': Van godin tot universitair beeldmerk. Mevrouw Carolina Lenarduzzi hield een lezing over twee katholieke ‘hoofdpersonen’ in haar proefschrift (Katholiek in de Republiek. Subcultuur en tegencultuur in Nederland 1570-1750); één van deze personen onderhield stevige banden met de universiteit. De titel van haar lezing luidde: ‘De ene Leidse katholiek is de andere niet’.

Na de lezingen trokken de vrienden naar de Heinsiuszaal waar een aantal aanwinsten was te bewonderen die met steun van de Vrienden aan de collectie zijn toegevoegd. Verschillende conservatoren verzorgden een toelichting bij de aanwinsten.  Zo lichtte oud-Scaliger hoogleraar Harm Beukers het Nabeshima-archief (1856-1860) waarin uniek informatie is bijeengebracht over de innovatie van verdedigingswerken in de baai van Nagasaki. Professor Beukers lichtte ook de Cursus Nederlands van Ito Keisuke (1803-1901) toe die hij aan de bibliotheek heeft geschonken. Jef Schaeps toonde twee prenten van Carel Visser (1928-2015) die uit het legaat van Els Tholen door het Prentenkabinet zijn aangeschaft. De Vrienden kregen voorts een sneak preview van een selectie uit het literaire archief van Jan Wolkers.

Openingen van tentoonstellingen

De Vrienden ontvingen uitnodigingen voor de opening van drie tentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden: Minerva’s Metamorfosen (24 januari – 12 mei); Memory of the World: Panji - Diponegoro - La Galigo (23 mei – 1 september) en Zeven gezichten van Jan Wolkers (19 september – 12 januari 2020). Zij werden ook uitgenodigd voor verschillende andere activiteiten zoals De Waanzinnige Wolkers Week van 23-27 september. Bijzonder succesvol was de publieksmiddag in deze week die in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal werd gehouden.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2019 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, dat ditmaal aan het thema Onderdrukking en vrijheid was gewijd. Dit nummer verscheen als vooruitblik van het UBL themaprogramma Onderdrukking en vrijheid dat in 2020 zal plaatsvinden.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

 • De Stichting heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de verwerving van het literair en persoonlijk archief van de schrijver en kunstenaar Jan Wolkers.
 • Een unieke achttiende-eeuwse manuscriptkaart van het eiland Timor, aangeduid als ’t Groodt Timoor, ca. 1760. Getekend op papier.
 • De Verzamelde opstellen van Lodewijk van Deyssel in vijf perkamenten banden in Nieuwe Kunststijl ontworpen door de sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis en gebonden door Jan Mensing.

Website Vrienden

De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het prominente kopje Steun ons.; https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven.

Financiën

Zie bijlage.

Doelstelling

De Vriendenstichting is opgericht om de bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren en om belangstellenden in de UBL als vriend aan zich te binden. Maar de vriend of vriendin krijgen er ook wat voor terug.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties. Hiervoor krijgen de vrienden een uitnodiging. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in onderzoek.

De stichting heeft een ANBI status; Fiscaal nummer: 851757649

Het aantal vrienden per 31 december  2018 bedroeg 257.

Bestuur van de Stichting

Tijdens de Vriendendag op 26 september 2018 traden de leden Frans van Lunteren en  Hendrik Kerstens terug. Zij werden opgevolgd door Dirk van Delft, oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave en Els Barents, fotohistoricus en voormalig directeur Huis Marseille. Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 • Dr. Els M. Jacobs (Voorzitter)
 • Dr. Maurits van den Boogert (Penningmeester) (uitgever Brill Publishers)
 • Drs. Steven Hagers (Secretaris)
 • Prof. dr. Frans van Lunteren (Hoogleraar Teylers leerstoel Geschiedenis van de wis- en natuurwetenschappen UL; tot 26-9-2018)
 • Prof. dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Museum Boerhaave Bijzonder & hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen; per 26 september 2018)
 • Dr. Roelof van Gelder (Historicus)
 • Drs. Els Barents (Fotohistoricus, voormalig directeur Huis Marseille; per december 2018)
 • Drs. Nelke Bartelings (Docent oude beeldende kunst, kunstgeschiedenis UL)
 • Drs. Camée van Blommestein (Kunsthistoricus)
 • Drs. Laura Plezier (Promovendus Kunstgeschiedenis UL)
 • Hendrik Kerstens (Fotograaf; tot 26-9-2018)
 • Dr. Kasper van Ommen (Externe relaties/coördinator Scaliger Instituut/UBL)

Het bestuur vergaderde in 2018 vier keer.

In 2018 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Op 26september organiseerde het bestuur de jaarlijkse Vriendendag. Het middagprogramma bestond uit twee presentaties rond het jaarthema van de UBL Material Culture. Na een overzicht van de activiteiten van de Stichting Vrienden door voorzitter Els Jacobs, was het woord aan conservator drs. Jef Schaeps. Hij hield een enthousiaste en levendige voordracht over ‘Beroeren en bewegen: Volvelles en flappen in het Nederlandse wetenschappelijke boek voor 1700’. Vervolgens was het woord aan conservator dr. Arnoud Vrolijk en restaurator dr. Karin Scheper. Zij verzorgden een duo-presentatie over ‘Oud, maar hóe oud? De vaststelling van de leeftijd van oude koranfragmenten met de radioactieve-koolstofmethode.’

Na de lezingen trokken de vrienden naar de Heinsiuszaal waar een aantal aanwinsten was te bewonderen die met steun van de Vrienden aan de collectie zijn toegevoegd. Verschillende conservatoren verzorgden een toelichting bij de aanwinsten.

Op 17 november organiseerde het bestuur in het kader van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden een extra vriendenbijeenkomst rond de achttiende-eeuwse verzamelaar Gerard van Papenbroek. Van Papenbroek schonk de Leidse universiteit een hoeveelheid manuscripten, geschilderde portretten en marmeren beelden. Deze beelden zijn later alle  in de collectie van RMO opgenomen. Er werden lezingen gehouden over verschillende aspecten van het leven en werk van Van Papenbroek door dr. Mart van Duijn (UBL), prof. dr. Ruurd Halbertsma (RMO) en dr. Marieke van Roon (UVA).

Openingen van tentoonstellingen

De Vrienden ontvingen uitnodigingen voor de opening van drie tentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Zij werden ook uitgenodigd voor verschillende andere activiteiten zoals een aantal sessies die in het kader van het Material Culture jaar in de bibliotheek werden georganiseerd. Bijzonder succesvol waren de bijeenkomsten ‘In contact met de collecties’, waarbij het publiek de originele stukken uit de collectie van de UBL mocht hanteren en onderzoeken.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2018 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, dat ditmaal aan het thema Voorbij de Inhoud was gewijd. Dit nummer verscheen als afsluiting van het UBL themaprogramma Material Culture.

Schenkingen aan de Stichting Vrienden

Een aantal vrienden heeft het bezit van de UBL verrijkt met genereuze schenkingen.

 • Prof. dr. Harm Beukers schonk de UBL via de Vrienden een Japans boekje Banpo Sosho Yojihen (Owari. Kagyoshoya, 1841): een cursus Nederlands door Ito Keisuke (1803-1901).
 • Uit het legaat van UBL Vriendin Els Tholen werden twee gekleurde prenten aangekocht van de Nederlandse kunstenaar Carel Visser.
 • Door een gedeeltelijke besteding van het Rombouts Fonds werd een tweetal Chinese boeken aangeschaft: een exemplaar van Yuti mianhua tu (Illustraties van katoenteelt en -productie, met keizerlijke inscripties, FANG Guancheng. Beijing, 1765) en een exemplaar van Jilei (Kippenribben, Wuxi, ca.1500). Gestikt boek, 17 pagina’s (9 opgevouwen bladen) gedrukt met houtblokken.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

 • De Stichting heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de verwerving van het literair en persoonlijk archief van de schrijver en kunstenaar Jan Wolkers.
 • Een collectie manuscripten en manuscriptkaarten uit het Hideshima familiearchief (Nabeshima-domein), uit de late Edo periode (Bakumatsu) 1853-1867 betreffende krijgskundige zaken, zoals artillerie en kustverdediging.
 • Een exemplaar van een perkamenten band in Nieuwe Kunst stijl door de sierkunstenaar C.A. Lion Cachet voor A. Pit. George Breitner. Indrukken en biographische aantekeeningen […] met 90 photogravures naar zijn werken. 1904-1908.
 • Met hulp van de Vrienden werd een eerder door de UBL op een veiling aangekocht achttiende-eeuws Perzisch geïllustreerd handschrift van de Kulliyyat (Verzamelde werken) van Hafez gerestaureerd.
 • Dertien Indonesische spotprenten in waterverf en een strooibiljet uit de jaren 1947-1949, aquarellen op dik papier, één met Nederlands tekst: ‘Oh Lieveling, kom gauw terug - Strijd niet tegen de gevaarlijke Guerrilla van Indonesia!’  Waarschijnlijk zijn het schetsen voor grote affiches. Dit soort materiaal is zeldzaam omdat het in Indonesië niet bewaard is gebleven.

Nieuwe website Vrienden

De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het prominente kopje Steun ons.; https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven. Er werd in het voorjaar en het najaar een nieuwsbrief aan de vrienden gestuurd.

Financiën

Winst-en-verliesrekening Vrienden UBL 2018
saldo spaar 1-1-18 178.173,74 Carel Visser (Legaat Els Tholen) 1.900
saldo lopend 1-1-18 1576,33 Dertien Indische spotprenten 1.908
contributie en schenkingen 13.100,00 Rombouts Fonds 9.232,89
    Subtotaal 13.041
       
       
       
    Betalingsverkeer 179,44
    Overige uitgaven 33,28
    Subtotaal uitgaven 13.254
       
    Reserveringen 2018  
    N. Kreeft, kaart 3.150
    Vrolijk, Scheper, Perzisch MS 3.600
    N. Kreeft, archief 6.000
    Jan Wolkers 50.000
    Subtotaal 62.750
       
    TOTAAL  76.003,61
    Restant tegoeden 116.846,46
       
TOTAAL 192.850,07   192.850,07


De Stichting is voor het realiseren van haar doelstelling (zonder winstoogmerk) afhankelijk van externe financiers die bereid zijn met donaties in geld of in natura de UBL te ondersteunen. De ontvangen bijdragen worden geheel besteed aan de aankoop, restauratie of digitalisering van de Bijzondere Collecties van de UBL. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De Universitaire Bibliotheken Leiden stellen (met gesloten beurs) menskracht en faciliteiten ter beschikking. De afdeling financiën voert de administratie van de Stichting onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De afdeling Financiën zet betalingen klaar in het banksysteem, de penningmeester verricht de betalingen.

Doelstelling

De Vriendenstichting is opgericht om de bekendheid met en de belangstelling voor de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) onder een breed publiek te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren en om belangstellenden in de UBL als vriend aan zich te binden. Maar de vriend of vriendin krijgt er ook wat voor terug.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties. Hiervoor krijgen de vrienden een uitnodiging. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in onderzoek.

De stichting heeft een ANBI status; Fiscaal nummer: 851757649

Het aantal vrienden in 2017 bedroeg 257.

Bestuur van de Stichting

Tijdens de Vriendendag op 11 oktober 2017 trad voorzitter Frits Duparc terug. Hij werd opgevolgd door Els Jacobs, Leids historica met een rijke, ook internationale, loopbaan op het snijvlak van cultuur en wetenschap. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • Drs. Frits Duparc (voorzitter tot 11 oktober 2017)
 • Dr. Els M. Jacobs (voorzitter vanaf 11 oktober 2017)
 • Dr. Maurits van den Boogert (penningmeester) (uitgever Brill Publishers)
 • Drs. Steven Hagers (secretaris)
 • Prof.dr. Frans van Lunteren (hoogleraar Teylers leerstoel Geschiedenis van de wis- en natuurwetenschappen UL)
 • Dr. Roelof van Gelder (historicus)
 • Drs. Nelke Bartelings (docent oude beeldende kunst, kunstgeschiedenis UL)
 • Drs. Camée van Blommestein (kunsthistorica)
 • Laura Plezier MA (Promovendus Kunstgeschiedenis UL)
 • Hendrik Kerstens (fotograaf)
 • Drs. Kasper van Ommen (externe relaties/coördinator Scaliger Instituut/UBL)

Het bestuur kwam in 2017 vijf  keer bij elkaar.

In 2017 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Op 11 oktober organiseerde het bestuur de jaarlijkse Vriendendag. Het middagprogramma was gevuld met twee presentaties rond het thema Asian Library. Na een overzicht van de activiteiten van de Stichting Vrienden door voorzitter Frits Duparc, was het woord aan dr. Herman Tieken. Hij hield een enthousiaste en levendige voordracht over de Kamasoetra, een intellectuele uiteenzetting over het huwelijk en de hofmakerij. Vervolgens was het woord aan drs. Liesbeth Ouwehand. Zij sprak over drama en onheil in de collecties aan de hand van foto’s uit Nederlands-Indië.

Na de lezingen trokken de vrienden naar de Heinsiuszaal waar een aantal aanwinsten was te bewonderen die met steun van de Vrienden aan de collectie is toegevoegd. Verschillende conservatoren verzorgden een toelichting bij de aanwinsten.

Bij het afscheid boden de vrienden namens scheidend voorzitter Frits Duparc twee zeventiende-eeuwse prenten van Ruyscher aan, die in de collectie van het Prentenkabinet werden opgenomen.

Openingen van tentoonstellingen

De Vrienden ontvingen uitnodigingen voor de opening van drie tentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Zij werden ook uitgenodigd bij verschillende andere activiteiten in de bibliotheek zoals de themamiddag rond Goeie Mie op 1 mei.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2017 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, dat ditmaal aan het thema Bloot! was gewijd. Dit nummer verscheen als smaakmaker ter gelegenheid van de feestelijke opening van de tentoonstelling Bloot of Bedekt  op 25 januari 2018 in de UB Leiden.

Bij de feestelijke opening van de Asian Library op 14 september schonken de Vrienden vijf foto’s uit de reeks Metropolis van fotograaf Martin Roemers aan de Asian Library. De foto’s van Martin Roemers speelden een centrale rol spelen in de tentoonstelling Urban Jungle: Megacities in Asia, die op 14 september van start ging, op de dag van de opening van de Asian Library. De foto’s van Roemers werden hierin gecombineerd met andere beelden uit de collecties, nieuwere zowel als oudere. De foto’s laten opnamen zien uit Mumbai, Karachi, Tokyo, Jakarta en Guanghzou. In de collectie van de UB bevindt zich al een klein aantal foto’s van Martin Roemers uit hetzelfde project. Dit zijn documentaire afdrukken, geschonken door het Fonds Anna Cornelis, die de reizen van Martin Roemers mede gefinancierd heeft.

Schenkingen aan de Stichting Vrienden

Een aantal vrienden heeft het bezit van de UBL verrijkt met genereuze schenkingen.

Mevrouw Drewes stelde het Drewes fonds in voor de aanschaf van Indonesische handschriften. Het oormerk is een aankoopfonds voor handschriften en andere materiaal over Zuidoost-Azië (Indonesië). Mw. Drewes heeft verder nog een bedrag aan het Scaliger Instituut gedoneerd voor een Drewes Fellowship. Hiervoor kan drie jaar achtereen een fellow worden uitgenodigd om twee maanden onderzoek te doen. Verder heeft mw. Drewes ook de boeken en werkpapieren van haar vader aan de UBL gedoneerd.

Door bemiddeling van Freek de Wolff kreeg de UBL de toxicologische verslagen van de laatste slachtoffers van de Leidse gifmengster Goeie Mie geschonken. Jarenlang ging men ervan uit dat de verslagen uit 1884 verloren waren gegaan bij het bombardement op het Haagse Bezuidenhout op 3 maart 1945, waarbij het archief van de Rechtbank werd vernietigd. Onlangs werden er originele afschriften aangetroffen in het Nederlands Forensisch Instituut en geschonken aan de Universiteit Leiden.

Historica en Goeie Mie-specialist Ingrid Moerman heeft haar exemplaar van de bekende, maar zeldzame prent uit 1885, ‘De Leidsche Gifmengster’ door Roelof Raar, via de Vrienden aan de UBL geschonken.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

 • Japanstalig kookboek over de Westerse Keuken, in twee delen. Geschreven door Kanagaki Robun (1829 – 1894) met houtblok illustraties van Kawanabe Kyosai (1831-1889) geprint in het jaar Meiji 5 (1872). Dit boek,  vrij vertaald ‘Connaisseur van de Westerse Keuken’,  is een van de allereerste kookboeken op de Japanse markt die de Westerse gebruiken van vlees eten, meerdere gangen, zoetigheden etc. introduceerde voor een groot publiek. Het boek is geïllustreerd door de destijds al zeer bekende houtblokdruk kunstenaar Kawanabe Kyosai, en uitgevoerd in kleur. De schrijver heeft zijn boek gebaseerd op een kort daarvoor geïntroduceerd kookboek van Engelse makelij. Dit kookboek staat daarom ook wel bekend als het eerste kookboek dat het recept voor curry introduceerde in Japan.
 • Affiche van de  Indische Tentoonstelling [25-28 mei 1922] in het Kurhaus te Scheveningen. 111,5 x 77 cm. Affiche op Japans door de Amsterdamse reclame tekenaar Jack Pencil. Het affiche geeft een, naar hedendaagse inzicht,  fout maar interessant beeld van de Oost en West Indische koloniën en de verhouding met het moederland. Het affiche is gemaakt n.a.v. de Indische tentoonstelling in het Kurhaus in 1922. Organisator van de tentoonstelling was in handen van Boeatan van de Vereeniging Oost en West. Onder de titel ‘Indische tentoonstelling’ werden bijna alle aspecten van Oost en West-Indië gepresenteerd. Deze dynamische tentoonstelling kan worden gezien als een zeer vroege voorloper van de Pasar Malam Besar, zoals deze sinds 1958 in den Haag wordt georganiseerd.
 • Manuscript over de Leydsche apotheek. [Leiden?, ca. 1795]. Manuscript op papier en een manuscript van Hendrik vander Pijpen, [Pharmacopeia in Latijn en Nederlands]. [Dordrecht?, ca. 1675]. Manuscript op papier. Beide werken zijn van belang voor de medische geschiedenis, voornamelijk waar het de rol van de volkstaal betreft. Het Leidse handschrift uit 1795 is een gedeeltelijke vertaling van de Pharmacopoea Leidensis (1751). Het Dordtse handschrift uit 1695 bevat medische recepten zowel in het Latijn als in het Nederlands. Vooral de verhouding hiertussen is interessant.
 • Justin Wijers, Biased Memory, gemengde techniek,  2017. Justin Wijers is een nog jonge kunstenaar (geboren 1981) die zich geheel gewijd heeft aan de tekenkunst. Zijn onderwerpen zijn tot nu toe vooral de anonieme slachtoffers van geweldsmisdrijven, personen die het leven hebben gelaten in schietpartijen, bendeoorlogen en politieke moordaanslagen. Foto’s van dergelijke personen circuleren, veelal anoniem, in grote schaal op het internet. Justin Wijers heeft het tot zijn taak gemaakt deze personen hun waardigheid terug te geven door hen te voorzien van een (imaginaire) identiteit.  Hij doet dit door de slachtoffers te omgeven met allerlei anekdotische details die een persoonlijke gedachtewereld suggereren. Abstrahering en het gebruik van felle kleuren leiden af van het in beginsel gruwelijke karakter van zijn voorstellingen. Cadeau Nelke Bartelings.
 • Een exceptioneel middeleeuwse handschriftje door zijn miniatuurformaat (65x55 cm). Het laat prachtig zie hoe de uitvoering van een handschrift aansluit bij het gebruik ervan (form follows function). Zoals ook bevestigd wordt in de meta-informatie van de rubrieken (“Ad processionum”, “Ad introitum chori”, “In stacione ymnus”) is het in de (klooster)kerk gebruikt bij processies, intredes en dergelijke, waarbij de zangers geen gebruik konden maken van één groot muziekboek op een standaard. Een handschriftje als dit konden ze in één hand, lopend en zingend, raadplegen. Cantuale – Handschrift op perkament en papier (deel 1) en papier (deel 2), 1+96. fol., 65x55 cm. Origine: Nederlanden (?), ca. 1500. – Twee delen (1-60, 61-96) in verschillende handen (hybrida). Met rubrieken; initialen afwisselend in blauw en rood (deel 1) en alleen in rood (deel 2). Muzieknotatie opgemaakt voor vier balken (hoefnagelschrift), Genaaid op 3 leren riemen doorgestoken in een perkamenten omslag met overslagsluiting.
 • Een buitengewoon zeldzaam exemplaar van Histoire de ce qui est advenu en la ville d’Arras et autres villes circonvoisines, durant les ans 1459, 1460 et 1461. Touchant ceux que lon nommois Vaudois, les procedures contre eux tenues, sentences rendues, et executions faictes par Iacques du Clercq, escuyer, sr. De Beauvoir en Ternois, demeurant lors en la Cité d’Arras. Imprimé à Leyde chez François de Ravelenghien M.D.CXI [1591]., 56 pp., in-octavo, in leer gebonden in convoluut. Het boek gaat over de vervolging van de Vaudois, de Waldenzen in Atrecht, maar dit mondde uit in tal van betichtingen van hekserij in Artois, het graafschap dat in personele unie verkeerde met  het graafschap Vlaanderen en tot de bezittingen van hertog Filips de Goede van Bourgondië behoorde. De om zich heen grijpende heksenwaan is door Huizinga uitvoerig behandeld in zijn Herfsttij der Middeleeuwen en hij vermeldt ook hoe de hertog persoonlijk er een eind aan maakte. Het boek als zodanig was Huizinga niet bekend; hij baseerde zich op de informatie in de handschriften van de Bourgondische kroniekschrijvers.

Nieuwe website Vrienden

De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het prominente kopje Steun ons.; https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven. Er werd in het voorjaar en het najaar een nieuwsbrief aan de vrienden gestuurd.

Financiën

       

Winst-en-verliesrekening Vrienden UBL 2017

saldo spaar 1-1-17

184.913,83

Afscheid Duparc

1.435,-

saldo lopend 1-1-17

12.354,83

Justin Wijers

750,-

contributie

8.990,-

Seiyo ryori tsu

750,-

 

 

Foto's M. Roemers

12.750

   

Affiche Indische tentoonstelling

400,-

   

Medische HSS

4.750,-

   

M. de Schepper/Plantijn druk

1.000,-

   

Betalingsverkeer

164,92

 

 

Overige uitgaven

1.298,58

 

 

Batig saldo

182.960,16

       

Totaal

206.258,66

Totaal

206.258,66


De Stichting is voor het realiseren van haar doelstelling (zonder winstoogmerk) afhankelijk van externe financiers die bereid zijn met donaties in geld of in natura de UBL te ondersteunen. De ontvangen bijdragen worden geheel besteed aan de aankoop, restauratie of digitalisering van de Bijzondere Collecties van de UBL. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De Universitaire Bibliotheken Leiden stellen (met gesloten beurs) menskracht en faciliteiten ter beschikking. De afdeling financiën voert de administratie van de Stichting onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De afdeling Financiën zet betalingen klaar in het banksysteem, de penningmeester verricht de betalingen.

Doelstelling

De Vriendenstichting is opgericht om de bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties van de UBL. De Vriendenstichting speelt een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren en om belangstellenden in de UBL als vriend aan zich te binden. Maar de vriend(inn)en krijgen er ook wat voor terug.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig activiteiten, zoals feestelijke openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties. Hiervoor krijgen de vrienden een uitnodiging. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze spelen in onderzoek.

De stichting heeft een ANBI status; Fiscaal nummer: 851757649

Het aantal vrienden in 2016 bedroeg 254.

In 2016 werd een nieuwe folder gedrukt ter ondersteuning van de werving van vrienden.

Bestuur van de Stichting

In 2016 trad het bestuurslid Ingrid Tieken terug. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • Drs. Frits Duparc (Voorzitter)
 • Dr. Maurits van den Boogert (Penningmeester, uitgever Brill Publishers)
 • Drs. Steven Hagers (Secretaris)
 • Prof.dr. Frans van Lunteren (Hoogleraar Teylers leerstoel Geschiedenis van de wis- en natuurwetenschappen UL)
 • Dr. Roelof van Gelder (Historicus)
 • Prof. dr. Ingrid Tieken (UL, tot november 2016)
 • Drs. Nelke Bartelings (Docent Kunstgeschiedenis UL)
 • Drs. Camée van Blommestein (Kunsthistoricus)
 • Laura Plezier (Promovendus Kunstgeschiedenis UL)
 • Hendrik Kerstens (Fotograaf)
 • Drs. Kasper van Ommen (Externe relaties/coördinator Scaliger Instituut/UBL)

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en er is verder geen (betaald) personeel werkzaam voor de stichting.

Het bestuur kwam in 2016 3 keer bij elkaar.

In 2016 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

Op 16 november organiseerde het bestuur de jaarlijkse Vriendendag. Het middagprogramma was gevuld met drie toespraken rond het thema Correspondentie en brieven. Na een overzicht van de activiteiten van de Stichting Vrienden door voorzitter Frits Duparc, was het woord aan dr. Judith Brouwer (universitair docent bij het onderzoeksinstituut voor geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht). Zij hield een enthousiaste en levendige voordracht over gekaapte brieven van ‘gewone’ Nederlanders die over het Rampjaar 1672 schreven. Deze documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt.

Vervolgens was het woord aan dr. Sylvia van Zanen (Project Carolus Clusius and sixteenth century botany in the context of the new cultural history of science, networks and exchange van NWO ism de Universiteit Leiden) promoveerde in 2015 op een proefschrift over de planten, vrienden en boeken van Carolus Clusius (1526-1609. Zij sprak over de vele brieven die Carolus Clusius, botanicus en stichter van de Leidse Hortus Botanicus, stuurde aan zijn geleerde en minder geleerde correspondenten.

Tenslotte gaf dr. Mart van Duijn (conservator handschriften en brieven van na de middeleeuwen en beheerder van de archieven bij de UBL) een overzicht van een aantal soorten correspondentie onder de titel In alle staten. Beweende, gedeelde, onverstuurde en andere brieven in de collecties van de UB Leiden.

Na de lezingen trokken de vrienden naar de Heinsiuszaal waar een aantal aanwinsten was te bewonderen die met steun van de Vrienden aan de collectie zijn toegevoegd. Verschillende conservatoren verzorgden een toelichting bij de aanwinsten.

Openingen van tentoonstellingen

De vrienden ontvingen uitnodigingen voor de opening van drie tentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Er werd op 13 november een extra openingsbezoek georganiseerd voor de Vrienden aan de tentoonstelling ‘Hedendaagse grafiek en tekenkunst uit het bezit van de Universiteit Leiden’ in kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae n.a.v. het verschijnen van de publicatie For Study and Delight. Drawings and Prints from Leiden University bij LUP.

Themanummer De Boekenwereld

Eind 2016 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, dat ditmaal aan het Azië-jaar in Leiden is gewijd. Dit nummer verschijnt als smaakmaker ter gelegenheid van de feestelijke opening van de Azië-bibliotheek op 14 september 2017.

Schenkingen aan de Stichting Vrienden

Een aantal vrienden heeft het bezit van de UBL verrijkt met genereuze schenkingen.

Begin 2016 ontving de Stichting Vrienden van de UBL een aanzienlijk legaat van een anonieme schenker. Het legaat stelt de stichting in staat om in de toekomst ruime ondersteuning te bieden aan het verwerven van gehele collecties of enkele bijzondere objecten voor de Universitaire Bibliotheken Leiden.

De schenker onderhield nauwe banden met de Leidse Universiteit en bleef na zijn promotie een trouwe bezoeker van de universiteitsbibliotheek. De Stichting is zeer vereerd met het legaat en kan door het ruimhartige geschenk haar activiteiten aanzienlijk uitbreiden.

De door de Stichting Vrienden ondersteunde aankopen

Met hulp van de Vrienden van de UBL heeft het Prentenkabinet van de Universitaire Bibliotheken Leiden een ontwerp voor een affiche met een Leids tintje door de bekende kunstenaar Leo Gestel (1881-1941) aangeschaft. De tekening die kon worden aangekocht is bijzonder omdat zij te maken heeft met het kunstleven in Leiden. Kunsthandel Sala was gevestigd aan de Breestraat en had behalve een kunsthandel ook een lijstenmakerij, in dezelfde straat. De kunsthandel hield geregeld tentoonstellingen en ook Gestel exposeerde er. Het affiche is niet voorzien van een naam en zal niet bedoeld zijn geweest als uithangbord voor zijn eigen werk, eerder als een affiche waarin willekeurig welke naam kon worden ingevuld. Ook het prentenkabinet, nu deel van de Bijzondere Collecties van de UBL, kocht in de jaren twintig van de vorige eeuw geregeld werk aan bij Sala. Zo werd er bijvoorbeeld werk van Pieter Dupont en Richard Roland Holst verworven. Met de aankoop van deze tekening is Leiden niet alleen een fraaie tekening van Leo Gestel rijker maar ook een stukje Leidse historie.

Ook werd de aankoop van een zeldzame veilingcatalogus van de inventaris van de Leidse drukker Johannes Heiligert uit 1792 met steun van de Vrienden mogelijke gemaakt. Deze catalogus is deels een letterproef van Oosterse lettertypen. Het is het enige complete exemplaar van de catalogus dat we kennen; een uniek object dus dat in leiden thuishoort.

De collectie Bodel Nijenhuis kon worden uitgebreid met de aanschaf van een grote, figuratieve manuscriptkaart van het zuidoostelijk gedeelte van Sumatra, bevattende Palembang, Benkoelen en de Lambongs, getekend door W.L. de Sturler te Batavia in 1839.

De ondersteuning die de vrienden aan de Oosterse collecties gaven ,maakte de aanschaf van een collectie islamitische magie en populaire devotie mogelijk. Het betreft  een set van circa 25 plano-objecten op papier met amuletten en korte devotionele teksten en daarnaast 35 metalen stempels, gegoten of gegraveerd, met Arabische bezweringsformules en bedoeld voor het in grote aantallen afdrukken van amuletten tegen het Kwaad.

Nieuwe website Vrienden

De UL nam in 2016 een nieuwe website in gebruik, die overzichtelijker en dynamischer is dan de vorige versie. De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek gekregen onder het prominente kopje Steun ons https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons

Daar wordt informatie verstrekt over de stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven. Er werd in maart en oktober 2016 een nieuwsbrief aan de vrienden gestuurd.

Financieel overzicht

         
Winst-en-verliesrekening Vrienden UBL 2016  
begin saldo 1-1-16 153200,48 vd Lem/Candidus 4500  
contributie 9.270,00 Storms.Sumatra 2250  
Drewes schenking 10000 Vrolijk/Magie 4500  
van Diggelen VVL 3000 Betalingsverkeer 156,93  
    vDuijn/Wiskunde 725  
    Naar spaarrekening 146.000,00  
    Overige uitgaven 1293,72  
    Batig saldo 16044,83  
         
Totaal 175470,48 Totaal 175470,48  
         
Deze website maakt gebruik van cookies.